Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

De prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Prehistorisch monument: de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt - st. Geertruid (vuursteenmijn)

Sitemap  | English summary  Suzammenfassung        

 
Home > Vleermuizen

 

Vleermuizen in de vuursteenmijnen in het Savelsbos

De vuursteenmijn ligt in het Savelsbos, een Natura 2000 gebied.

Natura 2000 gebied (Europees beschermde natuurgebieden.):
Onder Natura 2000 worden de gebieden verstaan die op grond van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen.
De gebieden zijn van grote betekenis voor de bescherming van de Europese biodiversiteit en dienen gezamenlijk met alle andere aangewezen gebieden in Europa een ecologisch netwerk te vormen.
De te beschermen waarden (habitattypen, soorten) zijn opgenomen in de instandhoudingdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

In het Savelsbos komen vooral drie soorten vleermuizen voor: meervleermuis, vale vleermuis en ingekorven vleermuis.

Er overwinteren jaarlijks ongeveer 160 vleermuizen in de vuursteenmijnen.

Vleermuis in de vuursteenmijnen te Rijckholt
Vleermuis in de vuursteenmijnen te Rijckholt
© Stichting ir. D.C. van Schaik

Tijdens het overwinteren van de vleermuizen worden er géén excursies gehouden in de vuursteenmijnen zodat hun omgeving niet verstoord kan worden.
Het betreft de periode oktober t/m maart.

Er wordt structureel onderzoek gedaan naar de vleermuizen in de vuursteenmijnen.
In de toegangsdeur van de vuursteenmijnen is een telsysteem geplaatst waardoor alle vleermuizen geteld kunnen worden.
Door dit telsysteem kan bekeken worden hoeveel vleermuizen binnen zijn, wanneer ze vliegen en wanneer het rustig is.

Regelmatig wordt dit telsysteem uitgelezen waardoor de vleermuizen populatie structureel in kaart kan worden gebracht.

Er is een gedragscode voor beheer, onderzoek en recreatie in de onderaardse kalksteengroeven in relatie tot vleermuisbescherming en vleermuisonderzoek opgesteld
Deze gedragscode is opgesteld door een werkgroep waarin de volgende organisaties vertegenwoordigd waren:
Vereniging voor Zoogdieronderzoek en Zoogdierbescherming (ZVV)
Stichting Ir. D.C. van Schaik
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven
Natuurhistorische Genootschap in Limburg

De gedragscode is hier te vinden:
https://vanschaikstichting.nl/index.php/vleermuis

De vuursteenmijnen in Rijckholt vallen onder de vleermuisrijke objecten.

Vleermuisonderzoeker Hans Weinreich bezig met het onderhoud van het vleermuizen telsysteem aan de toegangsdeur van de vuursteenmijnen
Vleermuisonderzoeker Hans Weinreich bezig met het onderhoud van het vleermuizen telsysteem aan de toegangsdeur van de vuursteenmijnen
© Stichting ir. D.C. van Schaik

 
 


Web-site gemaakt door Henk Engelen

Top

Revised: